APIT-BARCELONA

Fundada a Barcelona el 1977, és l'única associació professional de Guies de Turisme habilitats de Catalunya i actualment la formen més de 130 associats que exerceixen de guies turístics de Barcelona i Catalunya. És una associació sense ànim de lucre que té com a objectius fonamentals:

  • La representació, defensa, promoció dels interessos professionals, socials, econòmics i culturals dels seus associats.
  • Actuar d'interlocutor representatiu amb les Institucions, Autoritats, mitjans de comunicació, etc.
  • La creació, defensa, i promoció d'un codi deontològic entre els seus associats.
  • Fomentar la solidaritat entre associats promovent i creant serveis comuns de caràcter assistencial.
  • La formació continuada dels seus associats i, a tal fi, s'organitzen cada any nombrosos seminaris, conferències, cursets, etc. Pensem que el valor d'un guia és la seva formació, per això, APIT té contactes periòdics amb la majoria de museus, monuments, exposicions...per que els nostres guies estiguin sempre actualitzats.
  • Col·laborar amb les Institucions en la lluita contra l'intrusisme professional.
  • Desenvolupar activitats de promoció comercial per al conjunt del col·lectiu.
  • Assumir la logística operativa dels serveis en determinades operacions, les dimensions de les quals així ho requereixin.


JUNTA DIRECTIVA

Formada per un president, un vicepresident i diversos vocals, entre 5 i 10 persones composen aquesta Junta.

Ser membre de la Junta és un dret i un deure dels associats. Per a la bona salut de l'Associació, és important que tots els associats exerceixen durant algun temps aquesta funció per conèixer a fons el funcionament intern de l'Associació i participar en ella.

President: Mª Paz Alonso

Vicepresident i secretari:
Vocals: Mª José Antó, Beatriz (Bettina) De Vilar, Sergi Monzo, Yolanda Saguar, Mª Antònia Sala, Anna Mª Sangenis, Pilar Segovia.