LA PROFESSIÓ DE GUIA DE TURISME

La professió de guia de turisme apareix a Barcelona l'any 1952 amb motiu del Congrés Eucarístic, quan el Govern crea un primer examen per habilitar els futurs guies de turisme professionals.

A Catalunya, l'activitat de Guia de Turisme queda regulada pel decret 210/1989, posteriorment modificat pel decret 5/1998 del 7 de gener.

DEFINICIÓ

L'activitat de Guia de Turisme és aquella que té com a finalitat la prestació de manera habitual i retribuïda de serveis d'informació en matèria cultural, artística, històrica, geogràfica i ecològica, presentats als turistes a les seves visites amb l'objectiu d'informar-los dels recursos turístics.
(Font: Article 1 del Decret 5/1998)

HABILITACIÓ DE L'ACTIVITAT

Les activitats de Guia de Turisme que es desenvolupin en les visites als recintes de museus, monuments i conjunts històrics estan subjectes a una habilitació administrativa prèvia atorgada per la Generalitat de Catalunya i el seu exercici queda atribuït exclusivament a les persones habilitades.
(Font: Article 2 del Decret 5/1998)

ÀMBIT DE L'HABILITACIÓ

Els monuments i conjunts històrics en els recintes dels quals és imprescindible disposar de l'habilitació són els declarats Béns Culturals d'Interès Nacional pel Departament de Cultura. Els museus en els recintes dels quals és imprescindible disposar de l'habilitació són els inscrits en el Registre de Museus de Catalunya.
(Font: Article 3 del Decret 5/1998)

OBTENCIÓ DE L'HABILITACIÓ

Per obtenir l'habilitació de Guia de Turisme de Catalunya és necessari superar l'examen que periòdicament convoqui la Generalitat de Catalunya.
Tenir la nacionalitat d'un país de la Unió Europea o d'un país associat a l'Acord de l'Espai Econòmic Europeu o d'un país amb reciprocitat de tracte amb Espanya en aquesta matèria.
Tenir una titulació superior de turisme a nivell de diplomatura o una llicenciatura universitària o haver aprovat el cicle superior de formació professional en l'especialitat d'informació i comercialització turística.
En el cas de titulacions estrangeres, cal acreditar la corresponent homologació per part del Ministeri d'Educació i Ciència.
Coneixement del català i del castellà, que cal acreditar-se durant l'examen, la forma i els continguts del qual també estableix el decret.
(Font: Articles 4,6 i 9 del Decret 5/1998)