Avís Legal

Informació general

Per donar compliment amb allò establert a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'indiquen les dades d'informació general d'aquest lloc web:

Titular: Associació Professional d'Informadors Turístics de Barcelona

Adreça: Pza. Ramon Berenguer el Gran, núm. 1. 1r 1a C- 08002 - Barcelona

Contacte: info@apit-barcelona.org o Tlf. 93.319.82.79

Registre de dipòsit núm. 08/414 i núm. 00/79/16.

CIF G58244831

I.- Usuaris;

L'accés ai/o ús del Portal atribueix a qui el realitza la condició d'usuari, acceptant, des d'aquest mateix moment, plenament i sense cap reserva, les presents Condicions Generals així com les Condicions Particulars que, si escau, complementin, modifiquin o substitueixin les Condicions Generals en relació amb determinats serveis i continguts del Portal.

II.- Ús de la pàgina web, els seus serveis i continguts;

L'usuari es compromet a utilitzar el web i els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre públic. Així mateix, queda prohibit, l'ús del Web amb finalitats il·lícites o lesives contra ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D'INFORMADORS TURÍSTICS DE BARCELONA o qualsevol tercer, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del Web.

Respecte dels continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, dissenys, etc), es prohibeix:

La seva reproducció, distribució o modificació, llevat que es compti amb lautorització dels seus legítims titulars o resulti legalment permès.
Qualsevol vulneració dels drets d'ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D'INFORMADORS TURÍSTICS DE BARCELONA o dels seus titulars legítims sobre aquests.
La seva utilització per a tot tipus de finalitats comercials o publicitàries, diferents de les estrictament permeses.
Qualsevol intent d'obtenir els continguts del Web per qualsevol mitjà diferent dels que es posin a disposició dels usuaris així com dels que habitualment s'utilitzin a la xarxa, sempre que no causin cap perjudici al Web d'ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D'INFORMADORS TURÍSTICS DE BARCELONA .

III.- Responsabilitat de lusuari per danys i perjudicis;

L'ús del Web es farà sota l'única i exclusiva responsabilitat de l'Usuari. Aquesta responsabilitat s'estendrà a l'ús, per part de l'usuari o de qualsevol tercer, de qualsevol contrasenya o similars assignades per a l'accés a la Web oa qualsevol dels seus serveis.

Sense perjudici de l'anterior, ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D'INFORMADORS TURÍSTICS DE BARCELONA, es reserva el dret a denegar en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, l'accés a la Web, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals, o les particulars que a cada cas els siguin aplicables.

IV.- Modificació unilateral;

ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D'INFORMADORS TURÍSTICS DE BARCELONA podrà modificar unilateralment i sense avís previ, sempre que ho consideri oportú, l'estructura i disseny del Web, així com modificar o eliminar, els serveis, els continguts i les condicions d'accés i/o ús del Web .

V.- Enllaços;

Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzin un hipervincle des d'una pàgina web d'un altre portal d'Internet a qualsevol de les pàgines del portal d'ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D'INFORMADORS TURÍSTICS DE BARCELONA s'han de sotmetre a les condicions següents:

No es permet la reproducció total ni parcial de cap dels serveis ni continguts del Portal d'Antonio García Varadles.
No s'establiran deep-links, ni enllaços IMG o d'imatge, ni frames amb les pàgines del Portal d'ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D'INFORMADORS TURÍSTICS DE BARCELONA sense la prèvia autorització expressa d'ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D'INFORMADORS TURÍSTICS DE BARCELONA.
No sinclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines del Portal dASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DINFORMADORS TURÍSTICS DE BARCELONA ni sobre els serveis o continguts del mateix.
Excepte aquells signes que formin part de l'hipervincle, la pàgina web on s'estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D'INFORMADORS TURÍSTICS DE BARCELONA, llevat d'autorització expressa d'aquest.
L'establiment de l'hipervincle no implicarà l'existència de relacions entre ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D'INFORMADORS TURÍSTICS DE BARCELONA i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i l'acceptació d'ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D'INFORMADORS TURÍSTICS DE BARCELONA de els serveis i continguts oferts en aquest portal.
ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D'INFORMADORS TURÍSTICS DE BARCELONA no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web o portal des del qual es realitzi l'hipervincle ni de les informacions i manifestacions incloses en aquestes.
Qualsevol "hipervincle" al Portal d'ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D'INFORMADORS TURÍSTICS DE BARCELONA s'efectuarà a la pàgina principal o pàgines principals de les seccions que conté.

VI.- Exclusió de garanties i responsabilitat;

ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D'INFORMADORS TURÍSTICS DE BARCELONA no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

La manca disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del Web i/o dels seus serveis o continguts.
La manca dutilitat, adequació o validesa del Web i/o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris.
L'existència de virus, programes maliciosos o lesius als continguts.
La recepció, obtenció, emmagatzemament, difusió o transmissió, per part dels usuaris, dels continguts.
L'ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents Condicions Generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats oa l'ordre públic, del Web, els seus serveis o continguts, per part dels usuaris.
La manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al Web.
L'incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos en relació amb els serveis prestats als usuaris a través del web.

VII.- Durada;

La durada de la prestació del servei del web i dels serveis és de caràcter indefinit.

Sense perjudici de l'anterior, ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D'INFORMADORS TURÍSTICS DE BARCELONA es reserva el dret per, interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del Web o de qualsevol dels serveis que l'integren, en els mateixos termes que es recullen a la condició quarta.

VIII.- Propiedad Intelectual;

A los efectos de preservar los posibles derechos de propiedad intelectual, en el caso de que cualquier usuario o un tercero considere que se ha producido una violación de sus legítimos derechos por la introducción de un determinado contenido en el Web, deberá notificar dicha circunstancia a ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE INFORMADORES TURÍSTICOS DE BARCELONA indicando:

Datos personales del interesado titular de los derechos presuntamente infringidos. Si la reclamación la presenta un tercero distinto del interesado, deberá indicar la representación con la que actúa.
Indicación de los contenidos protegidos por los derechos de propiedad intelectual y su ubicación en el Web.
Acreditación de los citados derechos de propiedad intelectual.
Declaración expresa en la que el interesado se responsabiliza de la veracidad de las informaciones facilitadas en la notificación.
La legitimidad de los derechos de propiedad intelectual correspondientes a los contenidos aportados por terceros es de la exclusiva responsabilidad de los mismos.

Copyright 2022 © Tots els drets reservats